Projekt pn. "Rozwiń skrzydła" realizowany jest przez Gminę Stepnica/Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, ul. Kościuszki 4, zwaną dalej "organizatorem", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie podstawowych umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych.

Zadania w ramach projektu będą prowadzone do czerwca 2014 roku.

Zaplanowano:

  • Zajęcia wyrównawcze
  • Warsztaty przedmiotowe
  • Małe projekty edukacyjne
  • Warsztaty z doradcą edukacyjno-zawodowym
  • Wycieczki edukacyjne

Aby cele programu "Rozwiń skrzydła” zostały zrealizowane, zaangażowano 12 nauczycieli, którzy uczestniczyli w 24 godzinnym szkoleniu pt. „Nowoczesne nauczanie metodami aktywizującymi z wykorzystaniem ICT”.

Szkoła zostanie doposażona m.in. w pomoce dydaktyczne, programy wspomagające proces nauczania, narzędzia w postaci tabletów (z wi-fi), tablice interaktywne. W ramach projektu uruchomiona zostanie strona internetowa, na której znajdą się informacje bieżące o projekcie oraz platforma, gdzie nauczyciele będą wspomagać uczniów w procesie uczenia się metodą Blended learning. (nauczyciele mogą wstawiać na stronę scenariusze zajęć warsztatowych po to, aby np. uczeń nieobecny na zajęciach mógł wejść na tą stronę i sprawdzić co było realizowane i ewentualnie, wykonał to w domu).

UE